Občan

Rozhodnutie o povolení líniovej stavby: „IBV Pekné pole VII – Trnava“, v rozsahu objektov: SO-08 Transformačná stanica a VN 22 kV káblové rozvody, SO-09 NN káblové distribučné rozvody

Dňa 12. marca 2018 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené verejnou vyhláškou: Rozhodnutie o povolení líniovej stavby: „IBV Pekné pole VII – Trnava“, v rozsahu objektov: SO-08 Transformačná stanica a VN 22 kV káblové rozvody, SO-09 NN káblové distribučné rozvody, stavebník: Stavebník Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava, v zastúpení IESM, s.r.o., Trnava. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

12.3.2018 14:34

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?