Občan

Rozhodnutie o vydaní integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba skla, sklených vlákien a výrobkov z nich

Mesto Trnava v súlade s § 25 ods. 2 zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie č. 7730-39316/2016/Čás/370860106/Z30 zo dňa 12.12.2016 Slovenskej inšpekcie životného prostredia Bratislava o vydaní integrovaného povolenia pre prevádzku


Výroba skla, sklených vlákien a výrobkov z nich

 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.12.2016

pre prevádzkovateľa Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárenská 1, 917 99 Trnava.

 

Fotokópia vydaného rozhodnutia je vystavená v termíne 30. decembra 2016 - 1. marca 2017 na úradnej tabuli pred budovou Mestského úradu v Trnave na Trhovej ulici č. 3. Zároveň je vydané rozhodnutie dostupné i na internetovej stránke www.sizp.sk Písomné vyhotovenie povolenia je prístupné na nahliadnutie v stránkových hodinách na
Mestskom úrade v Trnave
odbor územného rozvoja a koncepcií, č. dv. 248
Trhová ulica č. 3
917 71 Trnava

 

  Rozhodnutie

5.1.2017 10:51

 
Chcete vedieť, čo je nové?