Občan

Rozhodnutie o vydaní zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba skla, sklených vlákien a výrobkov z nich pre prevádzkovateľa Johns Manville, a. s.

Mesto Trnava v súlade s § 25 ods. 2 zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje verejnosti, že obdržalo R o z h o d n u t i e č. 3574, 3962-17753/2017/Jur, Čás/370860106/Z32, Z33 zo dňa 31. 05. 2017 Slovenskej inšpekcie životného prostredia Bratislava o vydaní zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku

„Výroba skla, sklených vlákien a výrobkov z nich“,

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.06.2017 pre prevádzkovateľa Johns Manville Slovakia, a. s. Strojárenská 1, 917 99 Trnava.

Rozhodnutie je zverejnené na internetovej stránke Mesta Trnava www.trnava.sk a na stránke www.sizp.sk

Do originálu rozhodnutia je možné nahliadnuť v termíne 14. 07. 2017 - 13. 09. 2017 v stránkových hodinách na:

Mestskom úrade v Trnave
Odbor územného rozvoja a koncepcií, č. dv. 248
Trhová ulica č. 3
917 71 Trnava

 

 Rozhodnutie
 

14.7.2017 11:07

 
Chcete vedieť, čo je nové?