Občan

Rozhodnutie - Rozšírenie skladových priestorov Farárske

Mesto Trnava, dotknutá obec v súlade s § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”) oznamuje verejnosti, že obdržalo  rozhodnutie  č. OU-TT-OSZP3-2018/007700/ŠSMER/Šá zo dňa 07. 05. 2018, vydané Okresným úradom Trnava, odborom starostlivosti o životné prostredie po ukončení zisťovacieho konania navrhovanej činnosti


ROZŠÍRENIE SKLADOVÝCH PRIESTOROV FARÁRSKE, SO 1 HALA, SO 2 HALAktorej navrhovateľom je SEMAT, a. s., Farárske 6922,   917 01 Trnava v zastúpení ambiente SK spol. s. r. o., Komenského 14/A, 917 01 Trnava

Navrhovaná činnosť s a    n e b u d e    p o s u d z o v a ť   podľa zákona.

Do originálu rozhodnutia možno nahliadnuť v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, Odbor územného  rozvoja a koncepcií,  č. dverí 248, Trhová ulica č. 3, Trnava.

Rozhodnutie je zverejnené v elektronickej podobe aj na internetovej stránke  www.enviroportal.sk.

Rozhodnutie_Rozšírenie skladových priestorov

14.5.2018 15:08

 
Chcete vedieť, čo je nové?