Občan

Rozhodnutie - Výroba skla, sklených vlákien a výrobkov z nich

Mesto Trnava v súlade s § 25 ods. 2 zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie č. 1063-14392/2019/Jur/370860106/Z39-SP zo dňa 17. 04. 2019 Slovenskej inšpekcie životného prostredia Bratislava o vydaní zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku


„Výroba skla, sklených vlákien a výrobkov z nich“,


prevádzkovateľa Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárenská 1, 917 99 Trnava, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 05. 2019.


Do rozhodnutia je tiež možné nahliadnuť v uvedenom termíne počas stránkových hodín na:
Mestskom úrade v Trnave
odbor územného rozvoja a koncepcií, č. dv. 248
Trhová ulica č. 3


Rozhodnutie _Výroba sklad-Z39-SP

15.5.2019 8:51

 
Chcete vedieť, čo je nové?