Občan

Rozhodnutie - Výroba skla, sklených vlákien a výrobkov z nich

Mesto Trnava v súlade s § 25 ods. 2 zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie č. 4840-16808/2019/Jur/370860106/Z41-SP zo dňa 24. 05. 2019 Slovenskej inšpekcie životného prostredia Bratislava o vydaní zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku

„Výroba skla, sklených vlákien a výrobkov z nich“,

prevádzkovateľa Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárenská 1, 917 99 Trnava, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 06. 2019

Rozhodnutie je zverejnené v termíne 21. 05. 2019 - 21. 08. 2019 na internetovej stránke Mesta Trnava www.trnava.sk.

Do rozhodnutia je tiež možné nahliadnuť v uvedenom termíne
počas stránkových hodín na
Mestskom úrade v Trnave
odbor územného rozvoja a koncepcií, č. dv. 248
Trhová ulica č. 3


Rozhodnutie_Výroba skla

21.6.2019 13:37

 
Chcete vedieť, čo je nové?