Občan

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - Špačinská cesta

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto Obec Zavar oznamuje, že dňa 24. 07. 2018 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k.ú. Trnava, Špačinská cesta,   parc.č.  5422/1, 5434/1,  v rozsahu 1  ks javor mliečny, 2 ks tuja riasnatá,1 ks slivka domáca, 1 ks  čerešňa pílkatá, z dôvodu realizácie „ Cestička pre cyklistov a chodníkov na Špačinskej ceste, I.časť“.

žiadateľ: Mesto Trnava, v zastúpení vedúcim odboru investičnej výstavby. V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 15. 08. 2018,  kontakt: jana.galkova@trnava.sk
 

7.8.2018 15:22

 
Chcete vedieť, čo je nové?