Občan

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - , Ulica Bernolákova 45

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto Obec Zavar oznamuje, že dňa 09.10.2017 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k.ú. Trnava, Ulica Bernolákova 45 , v rozsahu: 2 ks javor, na pozemku parc. č. 8958/1. žiadateľ: Mesto Trnava, v zastúpení vedúcim odboru dopravy a komunálnych služieb. V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa §82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 20.10.2017, kontakt: jana.galkova@trnava.sk

12.10.2017 13:50

 
Chcete vedieť, čo je nové?