Občan

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - Ulica Dedinská 35

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto Obec Zavar oznamuje, že dňa 29.11.2017 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k.ú. Modranka, Ulica Dedinská 35, v rozsahu: 1 ks breza previsnutá, na pozemku parc. č. 152/1. žiadateľ: Mesto Trnava, v zastúpení vedúcim odboru dopravy a komunálnych služieb. V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa §82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 13.12.2017, kontakt: jana.galkova@trnava.sk

5.12.2017 8:21

 
Chcete vedieť, čo je nové?