Občan

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - Ulica Sladovnícka

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto Obec Zavar oznamuje, že dňa 07.06.2018 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k.ú. Trnava, Ulica Sladovnícka, parc.č. C 8939/2, E 3-1072/19, 3-1246/1, v rozsahu: 9 ks tuja západná, 16 ks breza previsnutá, 3 ks smrek obyčajný, 1 ks agát biely, 3 ks smrek Pančičov, 1 ks javor horský, 3 ks javor mliečny, 5 ks javor cukrový, 1 ks čerešňa vtáčia, 1 ks pagaštan konský, 1 ks vŕba biela, 1 ks tis obyčajný, 1 ks brestovec západný, z dôvodu realizácie trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Podjavorinská ulica. žiadateľ: Mesto Trnava, v zastúpení vedúcim odboru investičnej výstavby. V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 20.06.2018 kontakt: jana.galkova@trnava.sk

13.6.2018 14:23

 
Chcete vedieť, čo je nové?