Občan

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny - Park Janka Kráľa

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto Obec Zavar oznamuje, že dňa 30.07.2018 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k.ú. Trnava, Park Janka Kráľa, parc.č. 8720/1, v rozsahu: 8 ks jaseň štíhly, 26 ks javor mliečny,10 ks javor horský, 6 ks pagaštan konský, 2 ks smrek Pančičov, 1 ks douglaska tisolistá, 3 ks lipa malolistá, 10 ks agát biely, 9 ks borovica čierna, 1 ks lipa veľkolistá, 1 ks sofora japonská, 1 ks brest horský, 1 ks hloh jednosemenný, 78 m2 baza čierna, 3 m2 tavoľník van Houtteho, 2 m2 pajazmín vencový, 104 m2 sumach pálkový, 40m2 zimostráz vždy zelený, 40 m2 tis obyčajny, 129 m2 skalník rozložený, 6 m2 kolkwitzia prenádherná, 17 m2 orgován obyčajný, 58 m2 vtáči zob opadavý, z dôvodu „Obnovy Parku Janka Kráľa v Trnave“ . žiadateľ: Mesto Trnava, v zastúpení vedúcim odboru investičnej výstavby. V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 17.08.2018 kontakt: jana.galkova@trnava.sk

9.8.2018 14:39

 
Chcete vedieť, čo je nové?