Občan

Územný plán obce Hrnčiarovce nad Parnou - zmeny a doplnky 03/2017

Mesto Trnava, dotknutá obec v súlade s § 7 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-TT-OSZP3-2017/014993/ŠSMER/Šá zo dňa 26. 05. 2017 o ukončení zisťovacieho konania navrhovaného strategického dokumentu

 

“ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HRNČIAROVCE NAD PARNOU - ZMENY A DOPLNKY 03/2017”.

 

Navrhovaný strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona. Rozhodnutie je zverejnené na úradnej tabuli mesta pred budovou Mestského úradu - Trhová ulica č. 3. V elektronickej podobe je rozhodnutie k nahliadnutiu na internetovej stránke www.enviroportal.sk

 

 

 

19.6.2017 12:43

 
Chcete vedieť, čo je nové?