Občan

Verejnosť sa môže oboznámiť so zámerom vybudovať detské voľnočasové centrum s názvom Detský svet Trnava

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave oznamuje verejnosti, že od 12. 7. 2018 do 3. 8. 2018 je možné v súlade s § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa so zámerom DETSKÝ SVET TRNAVA, ktorý predložil navrhovateľ Terra Libera s. r. o., Nobelova 6, 831 02 Bratislava v zastúpení enviLex, s. r. o., Komenského 14/A, 917 01 Trnava.
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie moderného detského voľnočasového centra s hernými atrakciami, komerčnými prevádzkami a priestormi na uzavreté akcie vrátane prislúchajúcej infraštruktúry. Navrhovaná činnosť je situovaná JV od mesta Trnava v lokalite Od Zavarského, na Novej ulici, na parc. č. 10080/24;25;51;54;386 v k. ú. Trnava.
Do posudzovaného zámeru možno nahliadnuť v hore uvedenom termíne v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, odbore územného rozvoja a koncepcií, č. dverí 248, Trhová ulica č. 3, Trnava.
Zámer je zverejnený aj na internetovej stránke rezortu MŽP SR http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/detsky-svet-trnava
Verejnosť môže svoje písomné stanoviská a pripomienky súvisiace s posudzovaným zámerom doručiť do 21 dní od zverejnenia tejto informácie na adresu:
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Situácie umiestnenia Detského sveta Trnava
 

12.7.2018 14:40

 
Chcete vedieť, čo je nové?