Občan

Voľné pracovné miesto - prevádzkový zamestnanec v ŠJ

Zamestnávateľ:    Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Adresa:        Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava 917 02
v zást.:        riaditeľka školy Ing. Beáta Krajčovičová
IČO:            37990365
DIČO:         2022104656

Kontakt:    Ing. Krajčovičová B.    č. tel.: 033/32 36 861 prípadne 033/ 32 36 860
                                    riad. školy                             sekretariát
                                                                                   e-mail: info@zsmg.trnava.sk

Dohodnúť osobný pohovor s riaditeľkou školy.

Pracovné miesto – počet: 1 (môže byť aj dôchodca)
Pracovné zaradenie: prevádzkový zamestnanec v ŠJ

Požadované vzdelanie: neustanovuje, potravinársky preukaz, prípadne Osvedčenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti  
    
Nástup:  po vzájomnej dohode na dobu určitú od 08.01.2019 (neskôr doba neurčitá), práca na 1 zmenu: pondelok - piatok
Prac. náplň:  Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedál. Umývanie riadov. 
Platové podmienky:    Určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zam. pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 341/2004 Z. z. katalóg prac. činnosti pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.,
Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe: PT 2 vo výške: 480,00 €
(neskôr osobný príplatok)                                                                                   
 

21.11.2018 15:12

 
Chcete vedieť, čo je nové?