Občan

Voľné pracovné miesto - údržbár, školník

Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
 

Adresa: Ul. Maxima Gorkého 21, Trnava 917 02
v zást.: riaditeľka školy Ing. Beáta Krajčovičová
IČO: 37990365
DIČO:  2022104656

Kontakt: Ing. Krajčovičová B.    č. tel.: 033/32 36 861 prípadne 033/ 32 36 860
                                    riad. školy                             sekretariát
                                                                                   e-mail: info@zsmg.trnava.sk
Počet zamestnancov: 86
Dohodnúť osobný pohovor s riaditeľkou školy.

Pracovné miesto – počet: 1
Pracovné zaradenie: údržbár- školník

Požadované vzdelanie: stredné vzdelanie – smer strojárstvo (doklady: žiadosť, životopis, vzdelanie)
   
Nástup: po vzájomnej dohode na dobu určitú do 31. 12. 2019 (neskôr doba neurčitá), práca na 1 zmenu: pondelok - piatok
Prac. náplň: Oprava a údržba vodovodného zariadenia, dverí, zámkov, okien, nábytku a iné remeselné práce. V zimnom období odhŕňanie snehu, na jeseň hrabanie lístia. 
Platové podmienky: Určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zam. pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 354/2018 Z. z. katalóg prac. činnosti pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.,
Stupnica platových taríf podľa prílohy č. 3  od 1. 1. 2019  a výška hrubej mzdy: PT 2 /st. 14 vo výške: 637,00 € (neskôr osobný príplatok)                                                                                  
 

18.3.2019 12:52

 
Chcete vedieť, čo je nové?