Občan

Výberové konania na pozíciu učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie

Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Adresa: Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava 917 02
v zást.: riaditeľka školy Ing. Beáta Krajčovičová
IČO: 37990365
DIČO: 2022104656

Kontakt: Ing. Krajčovičová B. č. tel.: 033/32 36 861 prípadne 033/ 32 36 860
                                    riad. školy                             sekretariát
                                                                                   e-mail: info@zsmg.trnava.sk
Počet zamestnancov: 89
Dohodnúť osobný pohovor s riaditeľkou školy.

Pracovné miesto – počet: 1 (pre elokované pracovisko: Limbova 4, Trnava )

Kategória: učiteľ /ka (odbor: učiteľstvo pre materské školy, predškolská a elementárna pedagogika)
podkategória: učiteľ pre predprimárne  vzdelávanie

Požadované vzdelanie: VŠ  II.st. s I. atestáciiou podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhl. č. 437/2009 Z. z. časť V. v znení neskorších zmien a predpisov (doklady: žiadosť, životopis, vzdelanie, zápočet praxe)
Ďalšie požiadavky: prax v odbore minimálne 5 rokov. Kladný vzťah k deťom. Osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať, samostatnosť, zodpovednosť, dôslednosť, flexibilita, systematická práca
Nástup: po vzájomnej dohode na dobu určitú 1 rok od 01.09.2019 (neskôr doba neurčitá), práca na 2 zmenu: pondelok - piatok
Prac. náplň: Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedag. zamestnancom, ktorým  je učiteľ MŠ zaradený do kariérového stupňa  (podľa zákona č. 317/2009 Z. z.) napr.  pedag. zamestnanec s I. atestáciou
Platové podmienky: Určené podľa NV SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 354/2018 Z. z. katalóg prac. činnosti v znení neskorších zmien a predpisov.
Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe:
(učiteľ s VŠ 2 st. s I. atestáciou pre MŠ), v  PT 8 od 927,50 € - do 1 187,50 € + 18,00 € mesačne zmenový príplatok
                                                                                
 

13.5.2019 8:46

 
Chcete vedieť, čo je nové?