Občan

Výberové konanie - asistent učiteľa na ZŠ Maxima Gorkého

Zakladná škola, Ul. Maxima Gorkého 21, Trnava

 

vypisuje výberové konanie na pozíciu

 

asistent učiteľa

Zamestnávateľ:
Názov: Základná škola, Ul. Maxima Gorkého 21 Trnava
Sídlo:  Ul. Maxima Gorkého 21 Trnava 917 02
 v zast. riaditeľkou školy Ing. Krajčovičovou Beátou
IČO:  37990365
DIČO: 2022104656
Kontakt: Ing. Krajčovičová Beáta, riad. školy č. tel.033/ 32 36 861, prípadne 033/32 36 864
e-mail: info@zsmg.trnava.sk

Počet voľných miest: 1
Kategória: pedagogický asistent
Podkategória: asistent učiteľa
Kvalifikačné predpoklady podľa Vyhl. MŠ SR č. 437/2009 Z. z. – časť XVII.

  • VŠ I. stupňa v študijnom odbore: predškolská a elementárna pedagogika, odbor: učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, odbor: pedagogika, štud. program: špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer – doplnenie pedagogickej spôsobilosti, štud. program: vychovávateľstvo,
  • ÚSO vzdelanie  v odbore vzdelávania zamerané na učiteľstvo a vychovávateľstvo, ÚSV doplnenie pedagogickej spôsobilosti, ÚSV a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. 8.2 010, alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z. z. č. 317/2009 § 61 a ods. 8 do 31. 12. 2016 (ovládanie štátneho jazyka) odborná prax sa podľa zákona č. 437/2009 Z. z. nepožaduje.
  • Požadované doklady: žiadosť o prijatie do prac. pomeru, životopis, vysvedčenie, čistý výpis registra trestov (pri nástupe), zápočet odpracovaných rokov, vstupná lekárska prehliadka (pri nástupe), osobný dotazník (pri nástupe). Doklady posielať na e-mail p. riaditeľke školy, prípadne poštou na: Základná škola, Ul. Maxima Gorkého 21, Trnava 917 02


Platové zaradenie: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ).
NÁSTUP: od 1. 9. 2017 doba určitá 1 rok (podľa projektu neskôr predĺženie prac. pomeru) pohovor na voľné prac. miesto oznámi riaditeľka školy písomne, prípadne telefonicky.
Plný pracovný úväzok: 100%
Pracovný čas: od 7.45  – do 15.45 h. (z toho: 30 min. obedňajšia prestávka) 
 

11.8.2017 12:53

 
Chcete vedieť, čo je nové?