Občan

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta asistent učiteľa

Ponuka pracovného miesta v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

Zamestnávateľ:
Názov: Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21 Trnava
Sídlo: Ulica Maxima Gorkého 21 Trnava 917 02
     v zást. riaditeľkou školy Ing. Krajčovičovou Beátou
IČO: 37990365
DIČO: 2022104656
Kontakt: Ing. Krajčovičová Beáta, riad. školy č. tel.033/ 32 36 861, prípadne 033/32 36 864
e-mail: info@zsmg.trnava.sk
________________________________________________________________________________
Počet voľných miest: 1
Kategória: pedagogický asistent
Podkategória: asistent učiteľa
Kvalifikačné predpoklady podľa Vyhl. MŠ SR č. 437/2009 Z. z. – v znení neskorších predpisov a zmien

  • VŠ I. stupňa v študijnom odbore: predškolská a elementárna pedagogika, odbor: učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, odbor: pedagogika, štud. program: špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer –doplnenie pedagogickej spôsobilosti, štud. program: vychovávateľstvo,
  • ÚSO vzdelanie  v odbore vzdelávania zamerané na učiteľstvo a vychovávateľstvo, ÚSV doplnenie pedagogickej spôsobilosti, ÚSV a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31.8.2010, alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z. z. č. 317/2009 § 61 a ods.8 do 31.12.2016 (ovládanie štátneho jazyka) odborná prax sa podľa zákona č. 437/2009 Z. z. nepožaduje.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do prac. pomeru, životopis, vysvedčenie, čistý výpis registra trestov (pri nástupe), zápočet odpracovaných rokov, vstupná lekárska prehliadka (pri nástupe), osobný dotazník . Doklady posielať na e-mail p. riaditeľke školy, prípadne poštou na: Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava 917 02
________________________________________________________________________________
Platové zaradenie: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme).
V platovej triede 9 VŠ II.st. od 831,50 € do 948,00 €.
Prac. náplň určená NP – pedagogická činnosť asistenta.
NÁSTUP: od 9. 9. 2019 doba určitá  do 31. 8. 2021 (podľa projektu) pohovor na voľné prac. miesto oznámi riaditeľka školy písomne, prípadne telefonický.
Plný pracovný úväzok – 100%
Pracovný čas: od 7.45 h. – do 15.45 h. ( z toho: 30 min. obedňajšia prestávka)  

 

5.9.2019 10:50

 
Chcete vedieť, čo je nové?