Občan

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta asistent/ka prednostky MsÚ

Mesto Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta asistent/ka prednostky Mestského úradu v Trnave.

 

Popis pracovnej pozície:

 • vybavuje korešpondenciu a bežnú agendu prednostky
 • pripravuje porady, prezentácie a pracovné stretnutia
 • stanovuje priority a efektívne plánuje stretnutia
 • koordinuje denný program prednostky a pracovné návštevy
 • vedie evidenciu písomností v informačnom systéme mesta
 • vedie agendu vybavených písomností, kontroluje kompletnosť a úplnosť údajov
 • zabezpečuje podklady pre osobitné projekty, ktoré vedie prednostka
 • vyhotovuje zápisy z pracovných stretnutí

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa – ekonomické zameranie výhodou

 

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • prax v požadovanej oblasti vítaná
 • vysoký stupeň organizovanosti a zvládanie časového manažmentu sekretariátu
 • stanovenie priorít, plánovanie
 • diskrétnosť
 • schopnosť samostatne rozhodovať
 • zdvorilosť a profesionálne komunikačné zručnosti
 • kultivovaný prejav a vystupovanie
 • bezchybné ovládanie pravopisu a gramatiky
 • flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, kreatívnosť
 • počítačové znalosti na užívateľskej úrovni
 • anglický jazyk výhodou
 • bezúhonnosť
 • vodičský preukaz skupiny B

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a titul uchádzača
 • miesto trvalého pobytu
 • kontaktné údaje - telefón, e-mail
 • dátum a podpis záujemcu

 

K žiadosti ďalej pripojte:

 • štruktúrovaný životopis
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia)
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s  požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk do 30. 9. 2019.

Originály potrebných dokumentov prineste na výberové konanie.  

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: ihneď, prípadne dohodou

Pracovný pomer na dobu určitú 1 rok.

Platové zaradenie: min 723,00 eur (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností)

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.

11.9.2019 11:11

 
Chcete vedieť, čo je nové?