Občan

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta koordinátor adaptačných opatrení na zmenu klímy

Mesto Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta koordinátor/ka adaptačných opatrení na zmenu klímy na odbore územného rozvoja a koncepcií.

Miesto výkonu práce: Mestský úrad v Trnave

Pracovná náplň:

 • Tvorba a spracovávanie koncepčných dokumentácií, tvorba a príprava zadaní a súčinnosť pri obstarávaní projektových dokumentácií a strategických materiálov v danej oblasti. Súčinnosť a odborná garancia pri príprave investičných akcií mesta, implementácia adaptačných opatrení na zmenu klímy v rámci projektovej prípravy a realizácie investičných akcií mesta.
 • Súčinnosť pri územnoplánovacom procese z pohľadu implementácie adaptačných opatrení do územnoplánovacej dokumentácie na úrovni samosprávy.
 • Koordinácia činností na úrovni samosprávy smerujúcich ku kompenzačným a adaptačným opatreniam na zmenu klímy.
 • Hľadanie zdrojov financovania na implementáciu kompenzačných a adaptačných opatrení na zmenu klímy naprieč národnými zdrojmi a zdrojmi ERDF a EŠIF, ako i inými zdrojmi financovania.
 • Súčinnosť pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok v predmetnej oblasti.
 • Súčinnosť pri tvorbe informačných a komunikačných kampaní, podpora a promovanie problematiky zmeny klímy voči odbornej a laickej verejnosti, komunikácia s verejnosťou.
 • Sledovanie aktuálneho stavu znalostí problematiky, prezentácia, promovanie a komunikácia súčasných riešení a dobrých príkladov z praxe v rámci národného a medzinárodného priestoru v danej oblasti .
 • Koordinácia a súčinnosť pri implementácii vodozádržných opatrení a manažmentu zrážkovej vody v sídle a priľahlej krajine, promovanie ekologických a udržateľných postupov pri posudzovaní projektov a komunikácia s kapacitami mesta a súkromným sektorom.
 • Koncepčný prístup a súčinnosť s inými zložkami mesta v oblasti udržateľného mestského poľnohospodárstva, tvorby krajiny a agrolesníctve, ako perspektívnej oblasti pre aplikovanie kompenzačných opatrení na zmenu klímy.

 Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – krajinno-architektonické, krajinárske, krajinno-ekologické resp. prírodovedecké zameranie výhodou
 • prax min 3 roky
 • anglický jazyk – aktívna znalosť slovom aj písmom
 • znalosť práce na PC a MS OFFICE (MS Word, MS Excel)
 • znalosť práce s programom GIS a CAD výhodou
 • vodičský preukaz sk. B
 • zodpovedný, analytický a proaktívny prístup k práci
 • odolnosť voči stresu
 • schopnosť identifikovať a riešiť problém
 • komunikatívnosť
 • schopnosť tímovej spolupráce
 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony

 Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a titul uchádzača
 • miesto trvalého pobytu
 • kontaktné údaje (telefón, e-mail)
 • dátum a podpis záujemcu

 K žiadosti ďalej priložte:

 • štruktúrovaný životopis
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • motivačný list v slovenskom a v anglickom jazyku - max rozsah 1 strana


Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk do 20. septembra 2019.

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: dohodou.

Pracovný pomer: na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Platové podmienky: min 1 500 € (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností).

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.

28.8.2019 14:05

 
Chcete vedieť, čo je nové?