Občan

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta riaditeľ/ka základnej umeleckej školy

MESTO TRNAVA, Hlavná 1,  917 71 TrnavaVYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovného miesta riaditeľ/ka základnej umeleckej školy  ZUŠ Mozartova 10, 917 01 Trnava

s nástupom do funkcie od 1. 12. 2019 na päťročné funkčné obdobie.

Požiadavky v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 138/2019 Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – v zmysle §10 zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti
 • vykonaná prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška alebo jej náhradná forma)
 • predloženie  písomného návrhu koncepcie rozvoja školy
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná spôsobilosť
 • aktívne ovládanie štátneho jazyka


Ostatné kritéria a požiadavky:

 • absolvovanie funkčného vzdelávania (nie je podmienkou)
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • znalosť legislatívy  v oblasti školstva a samosprávy
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
 • práca s PC (Word, Excel, Internet)
 • flexibilita
 • zodpovednosť
 • schopnosť pracovať samostatne


Zoznam požadovaných dokladov:
a)    písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
b)    profesijný životopis
c)    doklad o nadobudnutom vzdelaní
d)    doklad o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady
e)    doklad o pedagogickej činnosti – min. 5 rokov
f)     návrh koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy
g)    čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
h)    súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Platové zaradenie: min. 1400 eur (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností)

O výbere uchádzača  rozhodne komplexné posúdenie v zmysle uvedených požiadaviek.

Termín podania žiadostí: do 30. 09. 2019 – rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne Mestského úradu v Trnave.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – ZUŠ Mozartova 10 – NEOTVÁRAŤ“ osobne, alebo zašlite poštou na adresu:

Mestský úrad v Trnave,  personálny referát,  Trhová 3, 917 71 Trnava

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, bude oznámený termín a miesto výberového konania písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.

Súhlas so spracovaním osobných údajov


    


 

10.9.2019 10:25

 
Chcete vedieť, čo je nové?