Občan

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta školský špeciálny pedagóg

Ponuka pracovného miesta v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

Zamestnávateľ:
Názov: Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21 Trnava
Sídlo: Ulica Maxima Gorkého 21 Trnava 917 02
     v zást. riaditeľkou školy Ing. Krajčovičovou Beátou
IČO:     37990365
DIČO: 2022104656
Kontakt: Ing. Krajčovičová Beáta, riad. školy č. tel.033/ 32 36 861, prípadne 033/32 36 864
e-mail: info@zsmg.trnava.sk
________________________________________________________________________________
Počet voľných miest: 1
Kategória: školský špeciálny pedagóg
Podkategória:         xxxx
Kvalifikačné predpoklady podľa Vyhl. MŠ SR č. 437/2009 Z. z. –  v znení neskorších predpisov a zmien
-VŠ II. stupňa Pedagogická fakulta v študijnom odbore: učiteľstvo pre školy pre mládež  vyžadujúcu osobitnú starostlivosť  
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do prac. pomeru, životopis, vysvedčenie, čistý výpis registra trestov (pri nástupe), zápočet odpracovaných rokov, vstupná lekárska prehliadka (pri nástupe), osobný dotazník. Doklady posielať na e-mail p. riaditeľke školy, prípadne poštou na: Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava 917 02
________________________________________________________________________________
Platové zaradenie: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ).
V platovej triede 7 VŠ II. st. od 907,50 € do 1035,00 €.
Pracovná náplň určená NP – odborná činnosť.
NÁSTUP: od 9. 9. 2019 doba určitá  do 31. 8. 2021 (podľa projektu ) pohovor na voľné prac. miesto oznámi riaditeľka školy písomne, prípadne telefonický.
Plný pracovný úväzok – 100%
Pracovný čas: od 7.45 h. – do 15.45 h. ( z toho: 30 min. obedňajšia prestávka)  

 

5.9.2019 10:55

 
Chcete vedieť, čo je nové?