Občan

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúci/vedúca odboru vzdelávania, športu a kultúry

MESTO TRNAVA, MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE, Trhová 3, Trnava


Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta:


vedúci/vedúca odboru vzdelávania, športu a kultúry
s výkonom práce na Mestskom úrade v Trnave


Popis pracovnej pozície
Ide o manažérsku pozíciu vedúceho odboru s pracovnou náplňou zameranou na  riadenie zamestnancov odboru  a koordináciu činností  odboru v oblasti vzdelávania, mládeže, športu a kultúry, zamestnancov materských škôl bez právnej subjektivity a riaditeľov škôl a školských zariadení, riadenie a   zabezpečovanie  metodickej  a kontrolnej  činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a pozíciu vedúceho Školského úradu zabezpečujúceho  úlohy vyplývajúce z preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
•    vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pedagogického smeru pre výkon pedagogickej činnosti učiteľa základnej školy
•    vykonaná I. atestácia
•    minimálna 5 ročná pedagogická prax
•    organizačné a komunikačné schopnosti
•    analytický, koncepčný a proaktívny prístup k práci
•    bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony
•    pokročilá znalosť práce na PC

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:
•    Meno, priezvisko a titul uchádzača
•    Miesto trvalého pobytu
•    Kontaktné údaje - telefón, e-mail
•    Dátum a podpis záujemcu
•    Doklad o dosiahnutom pedagogickom vzdelaní
•    Doklad o prvej atestácii alebo jej náhrade
•    Potvrdenie o pedagogickej praxi

K žiadosti ďalej pripojte:
•    štruktúrovaný životopis
•    motivačný list v max. rozsahu 1 s.
•    doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia)

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s  požadovaných dokladov zasielajte na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk do 15. 09. 2019.

Originály potrebných dokumentov prineste na výberové konanie. 
Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: dohodou
Pracovný pomer na dobu neurčitú.
Platové zaradenie: min. 1.500 EUR (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností)

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v zmysle  § 11 ods. 4  Zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.
Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači spĺňajúci požadované kritériá najmenej sedem dní pred jeho konaním.
Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.

                    

13.8.2019 8:05

 
Chcete vedieť, čo je nové?