Občan

Výberové konanie na pozíciu príslušník mestskej polície

MESTO TRNAVA – Mestská polícia mesta Trnava vypisuje výberové konanie
na obsadenie pracovného miesta – príslušník mestskej polície

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie  (maturita)

Ďalšie požadované kritériá a požiadavky na uchádzača:

 • vek najmenej 21 rokov
 • bezúhonnosť (Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje počas výberového konania výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace)
 • telesná spôsobilosť (Telesná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom, ktorý počas prijímacieho konania vystaví praktický lekár pre dospelých na základe výsledku lekárskej prehliadky a vyhovujúcimi výsledkami fyzických testov v rámci výberového konania podľa kritérií určených primátorom Mesta Trnava.)
 • duševná spôsobilosť (Duševná spôsobilosť sa preukazuje vyhovujúcimi výsledkami psychodiagnostických testov vykonaných v rámci výberového konania.)

Predpoklady zvýhodňujúce uchádzača:

 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • prax príslušníka obecnej polície alebo policajného zboru so zameraním na ochranu verejného poriadku
 • zbrojný preukaz skupiny A, B alebo C
 • vodičský preukaz skupiny B
 • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa obecnej polície, priestupkového práva a pôsobnosti štátnej a verejnej správy
 • komunikačné schopnosti a asertivita
 • schopnosť samostatného rozhodovania a zvládania záťažových situácií
 • presnosť a dôslednosť pri plnení pracovných úloh
 • ochota a schopnosť učiť sa nové veci
 • orientácia na území mesta Trnava
 • ovládanie PC na užívateľskej úrovni
 • lokálna dostupnosť v prípade plnenia mimoriadnych úloh
 • možnosť vykonávať prácu na zmeny v nepretržitej prevádzke

Nástup do pracovného pomeru:   marec 2019

Platové zaradenie: podľa aktuálnej  Základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 553/2003

Náplň práce:

 • príslušník mestskej polície zaradený do hliadkovej služby v pracovných zmenách v nepretržitej prevádzke

Doba trvania pracovného pomeru:

 • pracovný pomer na dobu určitú – 1 rok
 • po získaní praxe a skúseností možnosť uzatvoriť pracovný pomer na dobu neurčitú

Zoznam požadovaných dokladov (priložiť k žiadosti):

 • štruktúrovaný životopis
 • kópia maturitného vysvedčenia
 • kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície (ak existuje)
 • kópia zbrojného preukazu (ak existuje)
 • kópie ďalších relevantných certifikátov a osvedčení (ak existujú)
 • vlastnoručne podpísaný súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákona č. 18/2018 Z. z.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlite poštou alebo osobne doručte na adresu:

MESTO TRNAVA – Mestská polícia, Personálny referát, Trhová č. 2, 917 71  Trnava
Zn. „Výberové konanie“

V žiadosti uveďte číslo telefonického kontaktu a e-mailovú adresu.

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a  zákonom č. 18/2018 Z. z.

Na výberové konanie budú pozvaní  uchádzači spĺňajúci požadované kritériá najneskôr sedem dní pred jeho konaním.

Výberové prijímacie konanie sa uskutočňuje v častiach, spravidla počas štyroch určených pracovných dní nasledovne:

 • základné informácie a diktát zo slovenského jazyka,
 • osobný pohovor s výberovou komisiou,
 • test fyzickej spôsobilosti,
 • psychodiagnostický test.

Po absolvovaní každej jednotlivej časti sú uchádzači informovaní o postúpení, resp. nepostúpení do ďalšej časti konania.

Počas výberového prijímacieho konania (na vyzvanie) doloží uchádzač o prijatie ďalšie doklady, ktorými sú:

 • originál maturitného vysvedčenia, resp. vysokoškolského diplomu za účelom overenia doručenej kópie,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • posudok praktického lekára pre dospelých o zdravotnej spôsobilosti záujemcu pre vykonávanie činnosti  príslušníka obecnej polície vystavený na základe lekárskej prehliadky.

O výbere uchádzača rozhodne komplexné posúdenie v zmysle uvedených požiadaviek. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Uchádzači sami znášajú náklady, ktoré im vzniknú účasťou vo výberovom konaní.

14.11.2018 14:24

 
Chcete vedieť, čo je nové?