Občan

Výberové konanie na pozíciu referent kancelárie Zdravé mesto na Odbore sociálnom

MESTO TRNAVA, MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE, Trhová 3, Trnava

 
Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta:

referent kancelárie Zdravé mesto na Odbore sociálnom

Popis pracovnej pozície:

•    Zabezpečovanie pracovných činností súvisiacich s projektom Zdravé mesto a participácia pri tvorbe metodických a koncepčných materiálov
•    Implementácia princípov trvalo-udržateľného rozvoja v rámci projektu
•    Organizovanie aktivít súvisiacich s podporou zdravia a prorodinne orientovaných podujatí, podujatí pre seniorov (plán aktívneho starnutia) a pod.
•    Koordinovanie, realizovanie aktivít zameraných na drogovú prevenciu na území mesta
•    Vytváranie podmienok na rozvoj aktivít občanov a mimovládnych organizácií
•    Zabezpečovanie ucelenej agendy súvisiacej s dotáciami v rámci zdravia a drogovej prevencie
•    Spolupráca pri riešení sociálnych problémov na území mesta
•    Realizovanie preventívnych programov na území mesta v oblasti zdravia
•    Realizácia aktivít súvisiacich s trvalo-udržateľným rozvojom

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
VŠ II. stupňa so zameraním humanitné vedy a verejné zdravotníctvo

Ďalšie kritériá a požiadavky:
•    aspoň 2 roky v požadovaných odborných oblastiach
•    skúsenosti z práce s tretím sektorom
•    organizačné a komunikačné schopnosti
•    schopnosť zvládať záťažové situácie a samostatne sa rozhodovať
•    práca s PC na užívateľskej úrovni
•    bezúhonnosť
•    vodičský preukaz „B“
•    ovládania anglického jazyka na komunikačnej úrovni výhodou

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:
•    Meno, priezvisko a titul uchádzača
•    Miesto trvalého pobytu
•    Kontaktné údaje - telefón, e-mail
•    Dátum a podpis záujemcu

K žiadosti ďalej pripojte:
•    štruktúrovaný životopis
•    doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópia vysokoškolského diplomu), prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia)
•    výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, prípadne čestné prehlásenie o bezúhonnosti
•    čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s  požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk do 04. 11. 2018.

Originály potrebných dokumentov prineste na výberové konanie.  
Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: ihneď, prípadne dohodou
Pracovný pomer na dobu určitú 1 rok.
Platové zaradenie: min. 635,00 eur (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností)

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.                        

 

24.10.2018 15:32

 
Chcete vedieť, čo je nové?