Občan

Výberové konanie na pozíciu referent pre územné rozhodovanie a štátnu stavebnú správu na odbore stavebnom a životného prostredia

Mesto Trnava oznamuje vyhlásenie výberového konania na obsadenie pracovného miesta referent pre územné rozhodovanie a štátnu stavebnú správu na Odbore stavebnom a životného prostredia.

Popis pracovnej pozície

Zabezpečuje písomnú agendu stavebného úradu (plnenie úloh preneseného výkonu štátnej stavebnej správy) v rozsahu:

 • vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutia,
 • vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny,
 • vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutia na stavby, povoľuje zmeny v užívaní stavieb,
 • nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné opravy na stavbe, zabezpečovacie práce na stavbe,
 • povoľuje alebo nariaďuje odstraňovanie stavieb, vydáva rozhodnutia o dodatočnom povolení stavieb,
 • rozhoduje o vyprataní stavby, o zastavení prác na stavbe
 • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie za porušenie ustanovení stavebného zákona,
 • vypracováva podklady pre posúdenie sťažností a petícií na úseku stavebného poriadku,
 • zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo založenia informačného systému, vedie v rozsahu pôsobnosti stavebného úradu registre výstavby, ukladá rozhodnutia a spisy, overenú projektovú dokumentáciu v rámci registratúry odboru
 • spolupracuje s odborom územného rozvoja a koncepcií pri zabezpečovaní vyjadrení, či je stavba v súlade s územnoplánovacími dokumentáciami alebo inými  územnoplánovacími podkladmi v konaniach podľa stavebného zákona
 • pripravuje stanoviská a podklady v odvolacích konaniach ako aj pre prípadné mimoriadne opravné prostriedky a iné konania orgánov štátnej správy
 • ostatná súvisiaca činnosť výkonu stavebného úradu

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (Slovenská technická univerzita, stavebná fakulta)

Ďalšie kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť
 • ovládanie práce na PC na užívateľskej úrovni
 • spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, zodpovednosť
 • presnosť pri plnení pracovných úloh
 • vodičský preukaz skupiny „B“
 • komunikačné zručnosti
 • ochota a schopnosť učiť sa nové veci vrátane práce v informačných systémoch mesta
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • orientácia a znalosti zákonov (stavebný zákon + súvisiace právne predpisy, správny poriadok) výhodou

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať

 • Meno, priezvisko a titul uchádzača
 • Miesto trvalého pobytu
 • Kontaktné údaje - telefón, e-mail
 • Dátum a podpis záujemcu

K žiadosti ďalej pripojte

 • štruktúrovaný životopis
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópia vysokoškolského diplomu), prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia)
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, prípadne čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu


Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s  požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk do 24. 10. 2018.

Originály potrebných dokumentov prineste na výberové konanie.

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: 01. 12. 2018, prípadne dohodou
Pracovný pomer: na dobu určitú 1 rok.
Platové zaradenie: min. 635 eur (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností)

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.

10.10.2018 13:22

 
Chcete vedieť, čo je nové?