Občan

Výberové konanie na pozíciu učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava


Adresa: Ul. Maxima Gorkého 21, Trnava 917 02
v zást.: riaditeľka školy Ing. Beáta Krajčovičová
IČO: 37990365
DIČO: 2022104656

Kontakt: Ing. Krajčovičová B.    č. tel.: 033/32 36 861 prípadne 033/ 32 36 860
                                    riad. školy                             sekretariát
                                                                                   e-mail: info@zsmg.trnava.sk
Počet zamestnancov: 86
Dohodnúť osobný pohovor s riaditeľkou školy.

Pracovné miesto – počet: 2
                                   (pre elokované pracovisko: Limbová 4, Trnava 1 osoba,  pre elokované pracovisko: Jiráskova 25, Trnava 1 osoba).

Kategória: učiteľ (aprobáciou: učiteľstvo pre materské školy)
podkategória: učiteľ pre predprimárne  vzdelávanie

Požadované vzdelanie: ÚSO  alebo VŠ  II.st. podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhl. č. 437/2009 Z. z. časť V. v znení neskorších zmien a predpisov (doklady: žiadosť, životopis, vzdelanie)
Nástup: po vzájomnej dohode na dobu určitú do 31.8.2019 (neskôr doba neurčitá), práca na 1 zmenu: pondelok - piatok
Prac. náplň:  Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedag. zamestnancom, ktorým je je učiteľ MŠ zaradený do kariérového stupňa  (podľa zákona č. 317/2009 Z. z.) napr. samostatný pedag. zamestnanec.
Platové podmienky: Určené podľa NV SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 354/2018 Z. z. katalóg prac. činnosti v znení neskorších zmien a predpisov.
Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe:
(učiteľ s ÚSO  pre MŠ) sam. PT 5 od 678,50 - do 841,50 €
(učiteľ s VŠ 2 st. pre MŠ) sam. PT 7 od 828,50 - do 1 027,50 €
                                                       + 18,00 € mesačne zmenový príplatok
                                                       (neskôr osobný príplatok)
 

18.3.2019 12:48

 
Chcete vedieť, čo je nové?