Občan

Výberové konanie na pozíciu učiteľ pre primárne vzdelávanie

Zamestnávateľ:  Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Adresa: Ul. Maxima Gorkého 21, Trnava 917 02
v zást.: riaditeľka školy Ing. Beáta Krajčovičová
IČO: 37990365
DIČO: 2022104656

Kontakt: Ing. Krajčovičová B.    č. tel.: 033/32 36 861 prípadne 033/ 32 36 860
                     riad. školy                             sekretariát
                     e-mail: info@zsmg.trnava.sk
Počet zamestnancov: 94
Dohodnúť osobný pohovor s riaditeľkou školy.

Pracovné miesto – počet: 1
Kategória: učiteľ 
podkategória: učiteľ pre primárne vzdelávanie

Požadované vzdelanie: VŠ II.st. podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhl. č. 437/2009 Z. z. časť III. v znení neskorších zmien a predpisov (doklady:  žiadosť, životopis, vzdelanie)
Nástup: po vzájomnej dohode na dobu určitú od 1.9.2019 -  do 31.8.2020 (neskôr doba neurčitá), práca na 1 zmenu: pondelok - piatok
Prac. náplň: Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedag. zamestnancom, ktorým je je učiteľ ZŠ zaradený do kariérového stupňa  (podľa zákona č. 317/2009 Z. z.) napr. samostatný pedag. zamestnanec.
Platové podmienky: Určené podľa NV SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 354/2018 Z. z. katalóg prac. činnosti v znení neskorších zmien a predpisov.
Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe:  PT 7 od 828,50 - do 1 060,50 €, (učiteľ s I. atestáciou) PT 8 od 927,50 - do 1 187,50 €
                                                  

 

18.6.2019 12:08

 
Chcete vedieť, čo je nové?