Občan

Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Andreja Kubinu a ZŠ Jána Bottu

MESTO TRNAVA
Hlavná 1, 917 71 Trnava

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

riaditeľ

Základnej školy s materskou školou, Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava s nástupom do funkcie od 01. 08. 2017
Základnej školy, Ulica Jána Bottu 27, Trnava s nástupom do funkcie od 01. 08. 2017
na päťročné funkčné obdobie.

Požiadavky v súlade s  § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v súlade s § 3 ods. 5 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov:

Neodpustiteľné  požiadavky:

 •  vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa
 •  kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
 •  odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky  MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 •  absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady
 •  najmenej päť rokov pedagogickej praxe
 •  predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy
 •  bezúhonnosť
 •  zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná)

Ostatné kritéria a požiadavky:

 • absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov (nie je podmienkou)
 • aktívne ovládanie štátneho jazyka
 • práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet)
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
 • znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy
 • flexibilita
 • schopnosť pracovať samostatne

Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:

 •  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania  a profesijný životopis
 •  doklad o nadobudnutom vzdelaní
 •  doklad o pedagogickej praxi – min. 5 rokov
 •  doklad o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady
 •  doklad o morálnej bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 •  návrh koncepcie rozvoja školy

O výbere uchádzača rozhodne komplexné posúdenie v zmysle uvedených požiadaviek.
Termín podania žiadostí: do 07. 04. 2017 – rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne Mestského úradu v Trnave.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE“+ názov školy osobne, alebo zašlite poštou na adresu:

Mestský úrad v Trnave
personálny referát
Trhová 3, 917 71 Trnava 

Kontaktná osoba: Mgr. Sylvia Rosinová,  033/32 36 147

17.3.2017 7:28

 
Chcete vedieť, čo je nové?