Občan

Výberové konanie - učiteľ pre predprimárne vzdelávanie - MŠ T. Tekela

MESTO TRNAVA, MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE
Trhová 3, Trnava

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie  pracovného miesta:

  •    Učiteľ  pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)


Miesto výkonu práce: Materská škola T. Tekela 1, Trnava

Náplň práce, najmä:
Výchovno-vzdelávacia činnosť detí  od 3 - 6 rokov, tvorba a dodržiavanie školského vzdelávacieho  programu,  reprezentácia školy na verejnosti- vystúpenia detí, komunikácia s rodičmi detí.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
•    vysokoškolské vzdelanie druhého alebo prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., časť I.  v znení neskorších zmien a predpisov  ( predškolská pedagogika)
•    kladný prístup k deťom, flexibilita, empatia
•    znalosť práce na PC a MS OFFICE (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)
•    komunikatívnosť
•    schopnosť identifikovať a riešiť problém, schopnosť riešiť konflikty
•    schopnosť tímovej spolupráce

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:
•    meno, priezvisko a titul uchádzača
•    miesto trvalého pobytu
•    kontaktné údaje (telefón, e-mail)
•    dátum a podpis záujemcu

K žiadosti ďalej priložte:
•    kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
•    štruktúrovaný životopis
•    motivačný list v max. rozsahu 1 strana

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: 1. 3. 2019

Pracovný pomer: na dobu určitú 1 rok.

Platové podmienky: min. 630,50 €


Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk do 20. februára 2019.

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.


 

7.2.2019 14:37

 
Chcete vedieť, čo je nové?