Občan

Zámer prenajať majetok mesta na vybudovanie a prevádzkovanie Kultúrno-kreatívneho centra_Trhová 2

Mesto Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer:

Nájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava, nachádzajúcich sa v Trnave na Trhovej ulici 2, zapísaných na liste vlastníctva č. 5000, k. ú. Trnava, obec Trnava ako:

 • budova súpisné číslo 243 postavená na pozemkoch parc. č. 673/1, 706/2, 707/4
 • pozemok parc. č. 672 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 364 m2
 • pozemok parc. č. 673/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 449 m2
 • pozemok parc. č. 673/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 355 m2
 • pozemok parc. č. 706/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 335 m2
 • pozemok parc. č. 706/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 411 m2
 • pozemok parc. č. 707/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 196 m2
 • pozemok parc. č. 707/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2

a pozemku zapísanom na liste vlastníctva č. 4, k. ú. Trnava, obec Trnava ako:

 • pozemok parc. č. 705 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 267 m2

nájomcovi Trnavskému samosprávnemu kraju, so sídlom v Trnave, Starohájska 10, IČO: 37 836 901, za účelom vybudovania a prevádzkovania Kultúrno-kreatívneho centra v Trnave za nájomné dohodou 1,00 euro/rok na dobu určitú, najneskôr od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2034,

za podmienok, že:

 • nájomca bude v plnej miere znášať náklady súvisiace s užívaním nehnuteľností: na energie a služby spojené s užívaním nehnuteľností, na bežné opravy a údržbu, na opravy, na odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení, na deratizáciu, dezinsekciu, dezinfekciu a pod. V prípade, ak niektorý z nebytových priestorov v budove prestane byť využívaný na účel nájmu, bude bezodkladne vrátený prenajímateľovi s výpovednými lehotami:

3 mesiace zo strany prenajímateľa, ak

 • nájomca užíva nehnuteľnosti v rozpore so zmluvou,
 • nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú nehnuteľnosť, napriek písomnému upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok,
 • nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom.

3 mesiace zo strany nájomcu, ak

 • stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú nehnuteľnosti najal,
 • prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti
 • sa predmet nájmu stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie,

prípadne dohodou zmluvných stráns možnosťou predĺženia doby nájmu za podmienok dohodnutých najneskôr do 31. 12. 2033.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje priamy prenájom majetku mesta v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že nájomca vybuduje Kultúrno-kreatívne centrum s cieľom vytvoriť pracovné miesta v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu. 
Návrh na schválenie prenájmu majetku v zmysle vyššie uvedeného bude 17. 9. 2019 predložený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorému prináleží definitívny súhlas pri nakladaní s majetkom Mesta Trnava.
 

28.8.2019 14:37

 
Chcete vedieť, čo je nové?