Občan

Zariadenie na zber odpadov Trnava - Bulharská

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave oznamuje verejnosti, že

od 13. 06. 2018  do  28. 06. 2018

 
je možné v súlade s § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s Oznámením o zmene navrhovanej činnosti „ZARIADENIE NA ZBER ODPADOV TRNAVA - BULHARSKÁ“, ktorý  predložil  navrhovateľ  Zberné suroviny Žilina a. s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina.

Zmena navrhovanej činnosti rieši rozšírenie zoznamu zbieraných ostatných odpadov a nebezpečných odpadov v zariadení na zber odpadov na Bulharskej ul. (na parc. č. 6519/ 1; 5; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17), ktoré slúži na zber a zhodnocovanie odpadov z dôvodu zabezpečenia komplexných služieb pre pôvodcov odpadov a zvýšenia kapacity zariadenia na zber nebezpečných odpadov. Zmena sa bude týkať zberu a výkupu ostatných odpadov uvedených v tab. č. 4 oznámenia o zmene a zberu a výkupu nebezpečných odpadov uvedených v tab. č. 5 oznámenia o zmene. Nebezpečné odpady, ktoré sú predmetom zmeny navrhovanej činnosti sa nebudú v zariadení na zber odpadov zhodnocovať. Ostatné činnosti nie sú touto zmenou dotknuté. Ročná kapacita zariadenia na zber odpadov sa zvýši zo súčasných 200 t na 500 t nebezpečných odpadov a bude realizovaná organizačno-technickými opatreniami predovšetkým zvýšeným počtom a objemom kontajnerov a zberných nádob a zvýšením frekvencie vývozu na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

Do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti možno nahliadnuť v hore uvedenom termíne v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, Odbore územného rozvoja a koncepcií, č. dverí 248,  Trhová ulica č. 3, Trnava.

Zmena navrhovanej činnosti je zverejnená aj na internetovej stránke rezortu MŽP SR.

Verejnosť môže svoje písomné stanoviská a pripomienky súvisiace so zmenou navrhovanej činnosti doručiť do 10 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na adresu:

Okresný úrad Trnava
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Kollárova 8
917 02 Trnava

Situácia - zber odpadov Trnava - Bulharská

 

13.6.2018 15:37

 
Chcete vedieť, čo je nové?