Občan

Záverečné stanovisko k MZÖ-3- SEZAKO Trnava, s.r.o., mobilné zariadenie na zhodnocovanie nebezpečných odpadov

Mesto Trnava, dotknutá obec, v súlade s § 37 ods. 8 zákona  NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že po ukončení procesu posudzovania navrhovanej činnosti

MZÖ-3- SEZAKO Trnava, s.r.o.,

mobilné zariadenie na zhodnocovanie

nebezpečných odpadov

navrhovateľa SEZAKO Trnava, s.r.o. Orešanská 11, 917 01 Trnava obdržalo Záverečné stanovisko č. 1824/2017-1.7/vt zo dňa 08.02.2017 vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Verejnosť môže do záverečného stanoviska nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v stránkových  hodinách na

Mestskom úrade v Trnave
Odbor územného rozvoja a koncepcií
II. posch., č. dv. 248
Trhová ulica č. 3, Trnava

V elektronickej podobe je záverečné stanovisko k  nahliadnutiu na internetovej stránke Mesta Trnava a na www.enviroportal.sk

16.2.2017 17:28

 
Chcete vedieť, čo je nové?