Občan

Zmena 04/2017 Územného plánu mesta Trnava ÚPN Mesta Trnava - úprava regulatívov

Mesto Trnava  a Mestský úrad  v  Trnaveoznamuje verejnosti, že od 13. 02. 2018  do  27. 02. 2018


je   možné   v  súlade  s   § 6 ods. 5  zákona  NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s Oznámením o strategickom dokumente

 

Zmena 04/2017 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien - Úprava regulatívov záväznej časti


obstarávateľa  Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava.

Do oznámenia o strategickom dokumente môže verejnosť nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v horeuvedenom  termíne  v stránkových  hodinách na:
Mestskom úrade v Trnave, odbor územného rozvoja a koncepcií, č. dverí 248, Trhová ulica č. 3, Trnava.

Oznámenie o strategickom dokumente je prístupné aj na internetovej stránke

V zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. môže verejnosť doručiť písomné stanoviská a pripomienky súvisiace s posudzovaným oznámením do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia na adresu:
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. 

13.2.2018 14:05

 
Chcete vedieť, čo je nové?