Občan

Zverejnenie rozhodnutia Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - štátna vodná správa, povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „Rekonštrukcia vodovodu, ul. Kukučínova

Dňa 09.septembra 2019 bolo za úradnej tabuli Mesta Trnava zverejnené verejnou vyhláškou rozhodnutie: Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - štátna vodná správa, povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „Rekonštrukcia vodovodu, ul. Kukučínova, Trnava“, miesto stavby: Trnava, ulice: Kukučínova, Legionárska, Jánošíkova, Robotnícka, Školská, Kopánková, Lovecká, Pažitná, Slnečná, M. Benku, stavebník: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany. Rozhodnutie bude zverejnené 15 dní.

9.9.2019 13:41

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?