Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
VZN č. 503 o Územnom pláne zóny, Obytná zóna Trnava Zátvor II
Vyhlasuje Územný plán zóny, Obytná zóna Trnava Zátvor II
ourak_vzn_5031.pdf platné
VZN č. 502, ktorým sa určujú názvy ulíc v meste Trnava
vzn_502_komplet.pdf platné
VZN č. 501 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vzn_c._501_o_uprave_podmienok_poskytovania_financnych_prostriedkov_na_vykonavanie_opatreni_spodask.pdf platné
VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania)
VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania)
vzn_500_o_nakladani_s_bytmi.pdf platné
VZN č. 498, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473 a VZN č. 479
ourak_vzn_4981.pdf platné
VZN č. 497, ktorým sa schvaľuje zmena prevádzkového poriadku pohrebísk na území Mesta Trnava, schváleného VZN č. 452
VZN č. 497, ktorým sa schvaľuje zmena prevádzkového poriadku pohrebísk na území Mesta Trnava, schváleného VZN č. 452
priloha_c_7_vzor_vzn_po_schvaleni_mz.pdf platné
VZN č. 496, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489 a VZN č. 493
ourak_vzn_4961.pdf platné
VZN č. 495 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka
VZN č. 495 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava, na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava a na pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube detí na rok 2018
vzn_1_3_ovsak_2018_zverejnenie.pdf platné
VZN č. 494 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava
VZN č. 494 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava
vzn_c_494.pdf platné
VZN č. 493, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484 a VZN č. 489
ourak_vzn_4931.pdf platné
VZN č. 491, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 465 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trnava
VZN č. 491, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 465 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trnava
vzn_c_491_ktorym_sa_meni_vzn_o_obmedzeni_pouzivania_pyrotechnickych_vyrobkov_na_zverejnenie.pdf platné
VZN č. 490 o miestnom poplatku za rozvoj
osazp_vzn_4901.pdf platné
VZN č. 489, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478 a VZN č. 484
ourak_vzn_4891.pdf platné
VZN č. 488
VZN č. 488, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava v znení VZN č. 475
platne_vzn_c.488_z_12.9.2017.pdf platné
VZN č. 487 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území mesta Trnava
Ruší VZN č. 454
osazp_vzn_4871.pdf platné
VZN č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava
vzn_c._485.pdf platné
VZN č. 484, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469 a VZN č. 478
ourak_vzn_4841.pdf platné
VZN Č. 483 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 401
VZN Č. 483 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 401 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované Mestom Trnava v znení VZN č. 449
vzn_c._483.pdf platné
VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
vzn_po_schvaleni_mz.pdf platné
VZN č. 481, ktorý sa určujú názvy ulíc v meste Trnava
VZN č. 481, ktorý sa určujú názvy ulíc v meste Trnava
skm_c224e171123162801.pdf platné
 
Chcete vedieť, čo je nové?