Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava v znení VZN č. 475
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava v znení VZN č. 475
vzn_mz_12.9.2017_webredaktor.pdf návrh
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA, KTORÝM SA DOPĹŇA VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469 a VZN č. 478 O ÚZEMNOM PLÁNE MESTA TRNAVA A O REGULATÍVOCH A LIMITOCH VYUŽITIA ÚZEMIA A ZÁSAD PRE ĎALŠÍ ROZVOJ MESTA TRNAVA
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA, KTORÝM SA DOPĹŇA VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469 a VZN č. 478 O ÚZEMNOM PLÁNE MESTA TRNAVA A O REGULATÍVOCH A LIMITOCH VYUŽITIA ÚZEMIA A ZÁSAD PRE ĎALŠÍ ROZVOJ MESTA TRNAVA
navrhvzn_upnk02_17.pdf návrh
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území mesta Trnava
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území mesta Trnava
vzn_na_zverejnenie3.pdf návrh
Chcete vedieť, čo je nové?