Občan

Dane v roku 2019

OZNÁMENIE MESTA TRNAVA

 pre zdaňovacie obdobie na rok 2019

za daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje

 

Mesto Trnava informuje občanov – daňovníkov,  že pre rok 2019 nenastali žiadne zmeny v podávaní priznania za miestne dane oproti roku 2018.

Miestne dane:

sa priznávajú na spoločnom tlačive s názvom Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty  a k dani za nevýherné hracie prístroje.
Daňovník ho získa v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade na Trhovej ul. č. 3  v Trnave alebo na internetovej stránke mesta v sekcii Úradné tlačivá – typ úradného tlačiva: Odbor ekonomický.

Potvrdenie k priznaniu dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Poučenie k priznaniu dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Daň z nehnuteľností_súhlas spoluvlastníkov

 

Tlačivo Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len tlačivo „Priznanie k ...“) podajú:

 • tí občania, ktorí v priebehu roka 2018 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2018
  Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“ do 31. 1. 2019
 • tí občania, ktorí v priebehu zdaňovacieho obdobia  2018 nadobudnú  nehnuteľnosť vydražením alebo dedením
  Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“ do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti
 • majitelia psov,  ktorým  vznikla  nová daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia 2018
  Termín podania tlačiva „Priznanie k...“  do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti
 • prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov,  ktorým vznikla nová daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia  2018
  Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“ do 30 dní odo dňa vzniku daňovej  povinnosti

 

Tlačivo Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje s vyznačením v ľavej hornej časti hlavičky tlačiva, že ide o čiastkové priznanie majú podať:

 • vlastníci nehnuteľností, ktorí majú zmenu vlastníctva oproti roku 2018 (napr. kúpa, darovanie, predaj, zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku a pod.)
  Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“  do 31. 1. 2019
 • majitelia psov,  ktorým  vznikla  nová daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia 2018  (napr. kúpa ďalšieho psa, úhyn psa a pod.)
  Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“  do 30 dní odo dňa vzniku a zániku daňovej povinnosti
 • prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov, ktorým  vznikla  nová daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia 2018  (napr. ukončenie alebo začatie prevádzkovania ďalšieho nevýherného prístroja).
  Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“  do 30 dní odo dňa vzniku a zániku  daňovej povinnosti

Pri podávaní tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty  a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania je potrebné  predložiť nasledovné doklady: občiansky preukaz,  preukaz ŤZP alebo ŤZP S, ďalej pri dani z nehnuteľností list vlastníctva, rozhodnutie o vklade do katastra,  kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, osvedčenie o dedičstve a pod., ďalej  pri dani za psa predložiť výmer o priznaní dôchodku zo sociálnej poisťovne u  daňovníkov do 62 rokov, ktorí poberajú starobný dôchodok a adopčnú zmluvu držiteľa psa, na základe ktorej má psa adoptovaného z útulku.  

Všeobecná informácia

Daňovník  na tlačive „Priznanie  k ...“  uvedie okrem identifikačných údajov  - meno, priezvisko, rodné číslo, názov firmy,  IČO, adresa... len základné údaje potrebné na vyrubenie dane  - výmeru pozemku,  zastavanú plochu stavby, podlahovú plochu bytu, počet psov a nevýherných hracích prístrojov a pod. Daňovník  daň do tlačiva „Priznanie k ...“  nevypĺňa a nevypočítava.

Daňovník vyplnené tlačivo „Priznanie k ...“ môže podať:

 • osobne do podateľne Mestského úradu v Trnave, Trhová 3,
 • osobne do kancelárie prvého kontaktu,
 • poštou.

Nárok na zníženie dane z nehnuteľností:  z dôvodu veku (fyzická osoba staršia ako 62 rokov), hmotnej núdzi, držiteľa preukazu s ŤZP, ŤZP S, si daňovník uplatní priamo v tlačive „Priznanie k ...“   v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 390 o dani z nehnuteľností v znení VZN č. 407 a v znení VZN č. 436.

Nárok na oslobodenie od dane za psa (dôchodca v hmotnej núdzi, držiteľ preukazu s ŤZP, ŤZP S, držiteľ psa, ktorý má zloženú záchranársku skúšku a držiteľ psa, ktorý má psa adoptovaného z útulku) si daňovník uplatní priamo v tlačive „Priznanie k ...“   v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 409 o miestnych daniach v znení VZN č. 437.

Mesto Trnava ako správca dane vyrubí na základe  daňovníkom podaného  tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty  a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje jedným Rozhodnutím.  V tomto Rozhodnutí bude  splatnosť a spôsob platenia všetkých daní uvedených  v tlačive „Priznanie k ...“ .  Daňovník je  povinný daň uhrádzať až  na základe takto vydaného  Rozhodnutia.

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?