Občan

Prezidentské voľby 2014

Voľba prezidenta Slovenskej republiky
15. marca 2014 (1. kolo)
prípadne (2. kolo) 29. marca 2014
v meste Trnava
 

Mesto Trnava v zmysle § 31 ods. 3 zákona č. 46/1999 Z. z.  o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky,
o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov

v znení neskorších predpisov

i n f o r m u j e   v o l i č o v,  že 

druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky

sa bude konať

v sobotu 29. marca 2014

v čase od 7.00 h do 22.00 hodiny

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre druhé kolo voľby zostávajú rovnaké
ako boli určené pre prvé kolo voľby.

Volebné okrsky a volebné miestnosti 

Potrebné informácie o adrese volebnej miestnosti príslušnej k adrese trvalého bydliska však môžu občania získať v pohodlí domova aj prostredníctvom mestskej webstránky egov.trnava.sk, kde je možné zistiť zaradenie všetkých adries v meste do okrskov spolu s adresou volebnej miestnosti


INFORMÁCIA

o čase konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Mesto T r n a v a
podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky,
o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že
voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v meste Trnava

v sobotu 15. marca 2014 od 07.00 hodiny do 22.00 hodiny

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby sa bude konať

v sobotu 29. marca 2014 od 07.00 hodiny do 22.00 hodiny

 


Preberanie
delegačných listín politických strán, hnutí a petičných výborov
na členov a náhradníkov okrskových volebných komisií
pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky
v meste Trnava

je   z a b e z p e č e n é

vo štvrtok 13. februára 2014


v čase do 15,30 h na radnici, Hlavná ulica č. 1,  1. posch., sekretariát primátora

v čase od 15,30 h do 24,00 h na radnici, Hlavná ulica č. 1, prízemie, u informátora.Voličský preukaz


Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania voľby nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky.

O vydanie voličského preukazu môže požiadať

  • osobne,
  • prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené) splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojim podpisom,
  • písomne alebo elektronicky.

V žiadosti oprávnený volič uvedie: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a číslo OP (žiadosť ). V písomnej alebo elektronickej žiadosti oprávnený volič uvedie aj korešpondenčnú adresu, na ktorú mu obec voličský preukaz zašle doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Voličské preukazy pre 1. kolo voľby sa vydávajú do 14. 3. 2014 a pre 2. kolo voľby do 28. 3. 2014 v úradných hodinách pre verejnosť.

Kontaktná adresa:

Mestský úrad v Trnave; Trhová ulica 3; 917 71  Trnava

e-mail:

info@trnava.sk

tel. kontakt:

033/32 36 184

osobne:

Mestský úrad v Trnave; Ohlasovňa pobytu, prízemie, č. dv. 184


O z n a m
pre politické strany, hnutia zastúpené v NR SR
a petičný výbor

V zmysle § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov sa zriaďujú okrskové volebné komisie.
Politická strana, hnutie zastúpené v NR SR a petičný výbor, ktorého návrh sa prijal, oznámi primátorovi mesta jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie s uvedením mena a priezviska, adresy trvalého pobytu.

Tlačivo delegačnej listiny je možné stiahnuť z internetovej stránky mesta www.trnava.sk  , resp. osobne si prevziať na Mestskom úrade v Trnave, Ulica Trhová č. 3, kanc. č. dv. 146.
Vyplnené tlačivo so všetkými náležitosťami je možné zaslať v elektronickej forme na adresu: vladimir.butko@trnava.sk
alebo doručiť v písomnej forme poštou, resp. osobne na adresu: Mesto Trnava; Ing. Vladimír Butko, primátor mesta; Ulica Hlavná 1; 917 71 Trnava
najneskôr do 13. februára 2014.

Prvé zasadanie okrskových volebných komisií sa uskutoční v Aule Materiálovo-technologickej fakulty STU, Trnava, Ulica Paulínska 16 vo štvrtok 20. 2. 2014 o 16.00 h. O tomto termíne odporúčame informovať delegovaných zástupcov do OVK už pri ich nominácii, aby sa konštituovania komisií mohli zúčastniť.

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

 
Chcete vedieť, čo je nové?