Mesto Trnava

Aj na Špačinskej ceste bude nová cestička pre cyklistov a chodník pre chodcov

Podmienky pre cyklistickú dopravu v Trnave sa čoskoro zlepšia nielen na Hlbokej, ale aj na Špačinskej ceste. Výstavba prvej etapy novej cyklotrasy a chodníka pre chodcov od Rybníkovej ulice až po križovatku Špačinskej s Kukučínovou sa má začať už v tomto roku.

Cestička pre cyklistov nadviaže na jestvujúcu cyklotrasu a chodník na Rybníkovej ulici. Projekt má byť v súlade aj s budúcou rekonštrukciou Kukučínovej ulice, kde tiež vznikne nová cyklotrasa, a výhľadovo riešiť pokračovanie cestičky pre cyklistov od okružnej križovatky smerom k Ulici Jána Hlúbika.
Cyklotrasa široká 2,5 m s povrchom z červeného asfaltobetónu bude oddelená od chodníka pre chodcov s pomocou 0,4 m širokého pásu špeciálnej dlažby pre nevidiacich a od cesty obrubníkom s prevýšením 12 cm. Chodník pre chodcov bude oddelený od trávnatých plôch parkovým obrubníkom. Súčasťami projektu budú priechody pre chodcov a cyklistov cez Kukučínovu ulicu s bezbariérovou úpravou, a tiež nové verejné osvetlenie s použitím LED svietidiel.
Pri konštruovaní spevnených plôch budú zohľadnené požiadavky vychádzajúce z opatrení Stratégie adaptácie mesta Trnavy na dopady zmeny klímy. Uplatnené majú byť predovšetkým také stavebno-technické postupy a materiály, ktoré zaistia zvedenie dažďovej vody do plôch zelene a podkladových vrstiev. Do uličnej kanalizácie bude odvádzaná len voda, ktorá pri väčších dažďoch nestihne vsiaknuť do trávnikov a podložia.
Na základe požiadaviek mestskej samosprávy realizačný projekt v maximálne možnej miere rešpektuje jestvujúce dreviny a živé ploty na trase, zabezpečuje spôsoby ochrany stromov v dosahu stavby a počíta aj s ich následným ošetrením. Zemina v pásoch zelene bude očistená od stavebnej sutiny, vyhnojená a obohatená vrstvou humusu. Sadenice novo vysádzaných krov budú vypestované v kontajneroch, čím sa zvýši pravdepodobnosť ich ujatia na novom mieste.
Stavba si vyžiada výrub jedného javora, dvoch tují, jednej slivky a čerešne pílkatej. Náhradou za dva stromy popri trase chodníka budú odrastené okrasné hrušky, ktoré na jar bohato zakvitnú a na jeseň pútajú pozornosť bronzovými, zlatými a šarlátovými odtieňmi lístia. Vzhľadom na obmedzené priestorové možnosti a inžinierske siete sa však náhradná výsadba za ďalšie tri stromy musí uskutočniť na inom mieste. Mestská samospráva chce doplnením ďalšej zelene v širších hraniciach riešeného územia vytvoriť funkčný, bezpečný a atraktívny priestor. Druhová skladba navrhovaných rastlín bude prispôsobená miestnym podmienkam a súčasným požiadavkám na udržateľnosť, efektivitu a nenáročnú údržbu.
Stavba novej cestičky pre cyklistov a chodníka pre chodcov bude financovaná z príslušnej položky v rozpočte mesta, cena prác vzíde až z verejnej súťaže na dodávateľa.

Zlepšovanie podmienok pre alternatívne spôsoby dopravy patrí k súčasným prioritám európskych aj slovenských miest. Podobne ako v iných mestách, ani v zastavanej Trnave nie je možné z priestorových dôvodov vyriešiť problémy osobnej automobilovej dopravy ďalším rozširovaním ciest a zvyšovaním počtu parkovacích miest. Aby bola nielen doprava, ale aj život v meste udržateľný, treba znížiť hlučnosť a emisie na takú mieru, s ktorou sa životné prostredie a obyvatelia miest dokážu vysporiadať. Plány udržateľnej mestskej dopravy sa preto musia zameriavať na čisté technológie, podporu stavby chodníkov pre chodcov aj cyklistov a na rozvoj využiteľnej verejnej dopravy. Celoeurópskou kampaňou motivujúcou ľudí, aby viac využívali alternatívne spôsoby dopravy, je Európsky týždeň mobility, ktorý sa uskutočňuje od 16. do 22. septembra a zapája sa doň aj naše mesto.


Cestička nadviaže na jestvujúcu cyklotrasu a chodník na Rybníkovej ulici a povedie až po križovatku Špačinskej s Kukučínovou.

.Foto: Google Street View

 

Lokalita

GPS:
N 48.38346609269608 / E 17.59112388150629

8.8.2018 21:09

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?