Mesto Trnava

Aké dokumenty treba predložiť pri žiadosti o parkovaciu kartu?

Mesto Trnava spustilo v utorok 29. júna 2021 webovú aplikáciu DataMesta, ktorá občanom uľahčí komunikáciu s mestom. Jednou z prvých funkcií je podanie žiadosti o parkovaciu kartu.

Aké dokumenty je potrebné priložiť a z akého dôvodu?

Hlavným cieľom spoplatnenia parkovania je regulácia množstva vozidiel parkujúcich v danej zóne. Od 1. augusta 2021 nadobudne účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava.
Karta TRNAVA v cene 600 eur na rok je určená pre ľudí, ktorí chcú parkovať v celom meste a nemajú v Trnave trvalý pobyt. Ďalšie typy kariet sú cenovo výhodnejšie, sú však podmienené predovšetkým trvalým pobytom v Trnave (napr. celomestská karta TRNAVČAN za 400 eur na rok) a ďalšími požiadavkami ako trvalý, príp. prechodný pobyt v rezidentskej zóne (napr. karta R1 za 1 euro na rok), prípadne vlastníctvom elektromobilu (karta EKO za 15 eur na rok). Všetky typy parkovacích kariet špecifikuje VZN č. 566.

Pri žiadosti o zvýhodnené parkovacie karty je preto potrebné overiť, či žiadateľ a jeho vzťah k vozidlu, na ktoré sa má parkovacia karta vydať, spĺňajú stanovené podmienky. Na tento účel je pri elektronickej žiadosti vo webovej aplikácii datamesta.trnava.sk alebo osobne v klientskom centre na Trhovej 3 potrebné predložiť:

 • úradne overený súhlas vlastníka bytu:
  Zvýhodnené karty pre rezidentov zóny sú viazané na konkrétnu domácnosť. Na prvé auto v domácnosti si môžete zakúpiť parkovaciu kartu za jedno euro, na druhé za 99 eur, pokiaľ máte v Zóne R1 trvalý pobyt (prípadne prechodný pobyt v R1 a trvalý pobyt na inom mieste v Trnave).
  Ak ste vlastníkom bytu vy osobne, nemusíte tento doklad prikladať, pokiaľ by však o zvýhodnenú kartu chceli žiadať iní členovia vašej domácnosti, ste týmto spôsobom chránený, aby zvýhodnené karty na domácnosť "neminuli" bez vášho vedomia,
   
 • platné osvedčenie o technickej a emisnej kontrole motorového vozidla:
  Záleží nám na tom, aby verejné priestranstvá slúžili ľuďom. Parkovacie miesta sú určené na autá, ktoré ich majitelia využívajú, nie na odstavenie nepojazdných, nevyužívaných vozidiel a vrakov. Tie nepatria na sídliská, pretože môžu poškodzovať či ohrozovať životné prostredie a narúšať estetický vzhľad mesta. Z tohto dôvodu vydávame parkovacie karty iba na autá s platným osvedčením o technickej a emisnej kontrole.
   
 • technický preukaz motorového vozidla (veľký):
  Doklad je potrebný, aby sme mohli identifikovať vozidlo a jeho majiteľa a overiť, že žiadateľ spĺňa podmienky na vydanie karty.
   
 • používateľ služobného vozidla aj na súkromné účely prikladá dohodu o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
   
 • člen štatutárneho orgánu alebo prokurista držiteľa/vlastníka vozidla, na ktorého EČV žiadate parkovaciu kartu vydať, nemusí prikladať doklad; výpis zo živnostenského registra, obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je žiadateľ evidovaný, si zabezpečí mestský úrad z verejne dostupných registrov;
   
 • používateľ motorového vozidla na základe leasingovej zmluvy prikladá sken alebo fotografia leasingovej zmluvy.

Parkovacie karty budú od 1. augusta v súvislosti so štartom regulácie statickej dopravy už iba elektronické, nebudú sa umiestňovať na vozidlo. Mestská polícia mesta Trnavy bude ich platnosť overovať v online databáze.

Sadzby parkovného a parkovacích kariet od 1. augusta 2021:

29.6.2021 14:33

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová