Mesto Trnava

Aktuálne opatrenia Mesta Trnava na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

Prinášame vám súhrn najnovších opatrení trnavskej samosprávy po zasadnutí krízového štábu mesta v piatok 13. marca 2020. Cieľom preventívnych opatrení je znížiť riziko šírenia koronavírusu v priestoroch, kde sa zvyčajne zhromažďuje alebo vystrieda väčší počet návštevníkov v súlade s nariadeniami Vlády Slovenskej republiky.

Mestský úrad, radnica a budova mestskej polície

 • Mestský úrad na Trhovej ulici 3 a radnica na Hlavnej 1 budú od piatka 13. marca 2020 až do odvolania pre verejnosť uzavreté vrátane Klientskeho centra, podateľne, pokladne a ohlasovne pobytov a aj matriky. Zamestnanci mestského úradu budú služby občanom poskytovať naďalej prostredníctvom e-mailov aj telefonického kontaktu.
 • Vystavenie duplikátov rodných, sobášnych a úmrtných listov, vydanie prvého výpisu rodného listu alebo prvého výpisu úmrtného listu: je možné kontaktovať matriku poštou alebo online cez portál slovensko.sk.
 • Žiadosti o uzavretie manželstva: snúbenci telefonicky kontaktujú zamestnancov matriky  a dohodnú ďalší postup.
 • Úhrady poplatkov môžu občania poukázať bezhotovostným prevodom na účet mesta. Ak nie je konkrétne číslo účtu uvedené v rozhodnutí, výzve alebo inom dokumente mesta, ktorý im bol doručený, môžu použiť ktorýkoľvek z účtov mesta s uvedením svojho variabilného symbolu (Prima banka Slovensko, a. s.: SK7556000000001002482001, Československá obchodní banka, a. s.:  SK5475000000000811751043, Slovenská sporiteľňa, a. s.: SK2509000000000045539210, Všeobecná úverová banka, a. s.: SK5902000000000026925212).

Mestská polícia mesta Trnava

 • Vstup verejnosti do budovy Mestskej polície Trnava na Trhovej 2 je obmedzený, platí tú rovnaký režim ako na mestskom úrade.
 • Občanom, ktorí boli v marci 2020 predvolaní na útvar mestskej polície, bude poštou oznámený náhradný termín. V rámci aktuálnym opatrení nie je žiaduce, aby mestskú políciu navštívili osobne. Nedostavenie sa na útvar MsP počas marca 2020 nebude mať pre predvolaného žiadne negatívne následky.
 • Mestská polícia bude venovať pozornosť dodržiavaniu rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, resp. iných zodpovedných orgánov štátu. V prípade zistenia, že zákazy a nariadenia (napr. zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia) sú porušované, mestská polícia vyzve zodpovednú osobu, aby okamžite upustila od protiprávneho konania. Informácia o porušení zákazu či nariadenia bude zaslaná orgánom kompetentným vyvodiť zodpovednosť.

Školy a školské zariadenia vrátane mestských jaslí

 • Mestské jasle, materské školy, základné školy a obe základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta spolu s Kalokagatiou – Centrom voľného času sú zatvorené na 14 kalendárnych dní (od 16. do 29. marca 2020).
 • Vonkajšie športoviská v správe základných škôl sú pre verejnosť uzavreté do odvolania.

Mestská poliklinika

 • V budove polikliniky je vyčlenená izolačná miestnosť pre pacientov označených ako pravdepodobne infikovaných COVID-19 (karanténna miestnosť). Lekári boli o možnosti jej využitia poučení.
 • Naďalej sa vykonáva plošná dezinfekcia v rámci budovy.

Seniori, sociálne služby, opatrovateľské služby

 • Zariadení pre seniorov i Zariadení opatrovateľskej služby platí od 6. marca 2020 zákaz návštev a sprísnený hygienický režim.
 • Denné centrá sú od 10. marca 2020 zatvorené do odvolania.
 • Opatrovateľské služby v domácnostiach fungujú ďalej za sprísnených hygienických podmienok medzi opatrovateľkou a klientom.
 • V malometrážnych bytoch na Ulici V. Clementisa sa vykonáva zvýšená kontrola návštev vrátane kontroly telesnej teploty návštevníkov.
 • Nocľaháreň na Coburgovej ulici je otvorená, platia tú sprísnené hygienické pravidlá.
 • Práca terénnej služby je v zmysle opatrení vydaných zodpovednými orgánmi obmedzená na nevyhnutné úkony až do odvolania.

Kultúrne a športové podujatia a zariadenia v správe mesta

 • Všetky zariadenia, ktoré spravuje Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava (Kino Hviezda, Plaváreň Zátvor, Mestský zimný štadión, Mestská športová hala) sú od 10. do 23. marca 2020 zatvorené v súlade s Verejnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.
 • Uzavreté sú aj interiérové športoviská, bude sa v nich vykonávať preventívna dezinfekcia všetkých priestorov.

Mestská autobusová doprava

Zber odpadu

 • Všetky zberné dvory v Trnave budú od pondelka 16. marca 2020 uzavreté až do odvolania.
 • Zberný dvor v areáli skládky na Zavarskej ceste je zatvorený od 12. marca 2020.
 • Webstránka spoločnosti FCC Trnava

Spoločnosť STEFE

 

13.3.2020 16:34

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová