Mesto Trnava

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave
na základe § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na pozemkoch s porastom
v územnom obvode okresu Trnava
od 24. augusta 2011 do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom z a k a z u j e najmä:
- zakladať ohne na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,
- používať otvorený oheň, na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,
- fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety v prírodnom prostredí,
- spaľovať zvyšky porastov a stromov.

Obzvlášť je potrebné dodržiavať ustanovenia zakazujúce vypaľovanie porastov bylín, krovia a stromov.
Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia pozemkov v súvislosti s ochranou pred požiarom sú podľa § 4 písm. b) a podľa § 8 písm. a) až c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:
- zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
- dohliadať, aby na ich pozemkoch nedochádzalo k vypaľovaniu porastov, bylín, kríkov a stromov, a k zakladaniu ohňa na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
- zdržať sa v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru spaľovania, na ktoré bol okresným riaditeľstvom HaZZ vydaný súhlas.

KR HaZZ v Trnave

24.8.2011 9:17

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Kľúčové slová