Mesto Trnava

Celomestská deratizácia v Trnave

Za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení odporúča Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave vykonať v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z., celomestskú deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov)

v termíne od 8. apríla do 20. mája 2013.

Deratizáciu vykonajú:
Fyzické a právnické osoby – podnikatelia, ako aj právnické osoby v objektoch určených na podnikanie. Predovšetkým v objektoch školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch, v areáloch živočíšnej výroby, potravinárskej výroby a potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach a v skladoch.

Fyzické osoby – občania v pivničných priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch.

Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.


Premnoženie živočíšnych škodcov, predovšetkým potkanov, myší a krýs je sezónnym problémom v jarných a jesenných mesiacoch. K zamoreniu dochádza najmä suterénnych a pivničných priestorov a objektov školských zariadení, zdravotníckych zariadení sociálnych služieb, objektov slúžiacich na podnikanie, bytových a rodinných domov, potravinárskych výrobní  a prevádzok, pri chovoch hospodárskych zvierat vo veľkochovoch i drobnochovoch, na skládkach komunálneho odpadu, v pivničných a suterénnych priestoroch bytových a polyfunkčných domoch. Uvedení škodcovia môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia rôznymi prenosnými chorobami. Aktívnym prístupom k regulácií týchto škodcov a tým k ochrane verejného zdravia je práve vykonávanie pravidelnej deratizácie v stanovenom časovom intervale a prípravkami určenými a schválenými na tento účel. Termín vykonania deratizácie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov v jesenných a jarných mesiacoch.
 

8.4.2013 7:35

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Kľúčové slová

 
Chcete vedieť, čo je nové?