Mesto Trnava

Dopravné obmedzenia počas Tradičného trnavského jarmoku

Počas konania Tradičného trnavského jarmoku 2022 budú v centre mesta platiť uzávery miestnych komunikácií a bude obmedzený aj vjazd a výjazd do lokality konania podujatia.

Pohyb vozidiel v priestoroch jarmočiska je nevyhnutné minimalizovať z dôvodu zamedzenia kolíznym a nebezpečným situáciám medzi vozidlami a chodcami, ktorí sa budú po jarmočisku pohybovať. Preto prosím, zvážte, kedy je pre vás vjazd do jarmočniska nevyhnutný.

Od 5. 9. 2022 od 7.00 hod. budú uzatvorené Radlinského ulica - parkovisko pri Bernolákovej bráne, Vajanského ulica - parkovisko pri Okresnom úrade v Trnave - katastrálny odbor, Paulínska ulica a Dolnopotočná ulica - parkovisko (z dôvodu stavby stánkov a zariadení), následne príde k uzávere ostatných dotknutých ulíc od 6. 9. 2022 od 7.00 hod.

Termín ukončenia uzávery je 12. 9. 2022 o 7.00 hod., týka sa všetkých ulíc okrem parkoviska na Dolnopotočnej ulici (termín ukončenia o 8.00 hod.),  parkoviska na Vajanského a parkoviska pri Bernolákovej bráne (termín ukončenia  o 17.00 hod.).

Povolenia na vjazd do lokality jarmočniska a na zásobovanie je nevyhnutné si vybaviť vopred pred konaním jarmoku na stálej službe Mestskej polície mesta Trnava v pracovnom čase vždy od 7.30 h do 14.30 h.

Upozorňujeme, že povolenie na vjazd neoprávňuje vodičov motorových vozidiel parkovať v lokalite jarmočniska, pretože verejné priestranstvá budú plne využívané na jarmočné aktivity.

Pre všetky vozidlá je zásobovanie povolené v čase od 18.00 h do 09.00 h nasledujúceho dňa. Celodenné zásobovanie je povolené len pre prevádzky so základnými potravinami a občerstvením.

Vjazd, zastavenie a státie ďalších vozidiel v zóne
Zákaz vjazdu do zóny, zastavenie a státie v nej sa nevzťahuje na vozidlá Policajného zboru, Mestskej polície mesta Trnava, Hasičského záchranného zboru, rýchlej zdravotnej pomoci a ďalších vozidiel, ktorým bola  povolená výnimka v zmysle príslušných právnych predpisov.
V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch môže príslušník MsP akceptovať vjazd, zastavenie alebo státie vozidla bez príslušného povolenia, i keď nejde o vozidlo obyvateľa zóny.

Vjazd, zastavenie a státie obyvateľov zóny
Obyvateľom zóny je vjazd do zóny povolený. Na výzvu príslušníka MsP je v takomto prípade vodič vozidla povinný relevantným spôsobom (napr. doklad totožnosti, list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.) preukázať skutočnosť, že je obyvateľom zóny. V prípade, ak by jazda vozidla v zóne ohrozila pohyb chodcov v zóne, najmä v časoch keď je zóna plná chodcov, môže príslušník MsP vjazd, resp. jazdu v zóne obmedziť alebo zakázať. Vozidlá obyvateľov zóny smú v zóne stáť iba na miestach, ktoré sú dopr. značením označené ako parkovisko.

Všetky potrebné informácie k organizácii dopravy počas TTJ sú taktiež zverejnené na našej webovej stránke.

Mesto Trnava ďakuje občanom a návštevníkom mesta za pochopenie a rešpektovanie nevyhnutných dopravných obmedzení počas Tradičného trnavského jarmoku.
 

23.8.2022 13:33

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah