Mesto Trnava

Fosfátovacia linka

Mesto Trnava, dotknutá obec, v súlade s § 19 ods. 2 zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje verejnosti, že obdržalo právoplatné rozhodnutie č. 10170-8828/37/2011/Gaj/720130103/Z2 Slovenskej inšpekcie životného prostredia Bratislava o vydaní zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku

\\" Fosfátovacia linka\\",

pre prevádzkovateľa ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Strojárenská 2, 917 02 Trnava

Fotokópia vydaného rozhodnutia je vystavená na vývesnej tabuli pred budovou Mestského úradu v Trnave na Trhovej ulici č. 3. Zároveň je vydané rozhodnutie dostupné i na internetovej stránke www.sizp.sk Písomné vyhotovenie povolenia je prístupné na nahliadnutie v stránkových hodinách na

Mestskom úrade v Trnave
odbor územného rozvoja a koncepcií
referát ekológie, č. dv. 247
Trhová ulica č. 3
917 71 Trnava

2.5.2011 7:45

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?