Mesto Trnava

Informácia k správnym konaniam stavebného úradu Mesta Trnava a obce Zavar a ostatnej činnosti odboru stavebného a životného prostredia MsÚ

Počas uzavretia Mestského úradu v Trnave pracuje odbor stavebný a životného prostredia MsÚ v obmedzenom režime. Klienti nie sú prijímaní osobne, agenda je vybavovaná výhradne telefonicky alebo online. Pracovníkov je možné kontaktovať medzi 9.00 a 14.00 h z dôvodu rozdelenia pracovného času na prácu z domu a v budove MsÚ.

V súvislosti so správnymi konaniami Mesto Trnava žiada všetky fyzické, právnické osoby a ostatné subjekty, ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku, aby využívali na komunikáciu a doručovanie svojich podaní, doplnení podaní a pod. všeobecnú agendu na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk a dôležitú komunikáciu zasielali na e-mailovú adresu podatelna@trnava.sk.

Kontakty pracovníkov odboru stavebného a životného prostredia uvedené na dokumentoch, ktoré boli doručované v rámci správneho konania a ktoré sú zverejnené na webe trnava.sk, je možné používať len v prípade otázok a overenia stavu agendy.   

Stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad, orgán ochrany prírody a krajiny aktuálne ruší všetky ústne pojednávania a miestne zisťovania, ktoré už boli oznámené doporučene alebo verejnou vyhláškou až do odvolania.
 
Pri konaniach, ktoré sú v riešení na základe podaní doručených do 13. marca 2020, bude zúčastnené strany v nevyhnutných prípadoch kontaktovať pracovník správneho orgánu telefonicky a v prípade, že bude potrebné zaslať podklady či inú informáciu, bude zvolená komunikácia prostredníctvom e-mailu.

16.3.2020 17:08

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová