Mesto Trnava

Informácie k referendu 2023 pre voličov

Referendum vyhlásené prezidentkou Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 sa koná v sobotu 21. januára 2023 od 7.00 do 22.00 h.

O čom sa hlasuje

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:
- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;
- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;
- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:
„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;
- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
- Čl. 98 odsek 2 znie:
„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?"

 

Kto hlasuje

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši vek 18 rokov.

 

Kedy sa hlasuje

V sobotu 21. januára 2023 od 7.00 do 22.00 h.

 

Kde sa hlasuje

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 

Voľba poštou

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov (viac info),
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia. (viac info)

 

Do ktorého volebného okrsku patríte?

Rozhodnutie o referende spolu s uvedením vášho volebného okrsku ste dostali priamo do schránky koncom minulého roka.

Pokiaľ si nie ste istý, svoj volebný okrsok si nájdete aj online podľa adresy svojho trvalého bydliska. Zadajte svoju ulicu a číslo do vyhľadávacieho okienka.

Pripomíname, že pre referendum bolo zriadených 25 okrskov a s nimi spojených volebných miestností.

 

Čo treba mať so sebou

Nezabudnite si priniesť občiansky preukaz.

 

Ako sa hlasuje

Po príchode do volebnej miestnosti sa preukážete okrskovej volebnej komisii predložením občianskeho preukazu. Pokiaľ máte hlasovací preukaz, predložíte ho spolu s občianskym. Hlasovací preukaz potom ostáva u komisie.

Dostanete hlasovací lístok a prázdnu obálku, ich prevzatie potvrdíte vlastnoručným podpisom v zozname voličov.

Pred hlasovaním prejdete do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Na hlasovacom lístku zakrúžkujete odpoveď Áno alebo Nie. Potom hlasovací lístok vložíte do obálky a tú následne do volebnej schránky. Hlasovací lístok, kde bude zakrúžkovaná viac než jedna odpoveď, bude neplatný.

 

Voliči so zdravotným postihnutím a indisponovaní

Pokiaľ kvôli indispozícii nemôžete krúžkovať odpoveď, oznámte to pred hlasovaním komisii. Do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov môžete vstúpiť s inou osobu, aby za vás podľa vašich pokynov v súlade so zákonom upravila hlasovací lístok a vložila ho do obálky. Touto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie.

Za voliča, ktorý pre zdravotné postihnutie nemôže sám vložiť obálku do volebnej schránky, to môže na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti urobiť iná osoba, nie však člen komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných zdravotných dôvodov, má právo požiadať mesto a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky – v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola OVK zriadená.

 

Nesprávne upravené hlasovacie lístky

Nesprávne upravený hlasovací lístok musí volič odložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti volič nesprávne upravený hlasovací lístok znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

 

Kompletné informácie o referende 2023

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke trnava.sk a na webstránke Ministerstva vnútra SR.

 


Ilustračné foto: pexels.com

16.1.2023 12:40

Komentárov: 0