Mesto Trnava

Informácie pre vlastníkov nehnuteľností ako postupovať pri ubytovaní osôb, utekajúcich pred vojnou, v oblasti odpadov

Informácie  pre vlastníkov nehnuteľností ako postupovať pri ubytovaní osôb, utekajúcich pred vojnou, v oblasti odpadov. 
Vlastník nehnuteľnosti, ktorý poskytne osobám utekajúcim pred vojnovým konfliktom na Ukrajine ubytovanie vo svojej nehnuteľnosti je povinný ich zapojiť do systému zberu odpadu a to prihlásením sa na Mestskom úrade do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

Vlastník nehnuteľnosti, je povinný ohlásiť počet a  prípadne  uviesť mená ubytovaných osôb utekajúcich pred vojnovým konfliktom na Ukrajine, ktoré predmetnú nehnuteľnosť užívajú na predpísanom tlačive „OZNÁMENIE o vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  - osoby utekajúce pred vojnovým konfliktom na Ukrajine
K dispozícii je možnosť stiahnutia tlačiva 

a) mailom: podatelna@trnava.sk
b) osobne do podateľne mesta - Mestský úrad, Trhová 3, Trnava;

c) poštou  - Mestský úrad, Trhová 3, Trnava;

d) elektronicky - Mestský úrad, Trhová 3, Trnava.

Miestny poplatok za zber zmesového komunálneho odpadu na území Mesta Trnavy nebude vyrubovaný pre vlastníkov nehnuteľností, ktorí ubytujú osoby utekajúce pred vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Mesto stanovuje minimálny počet zberných nádob na komunálny a  separovaný odpad  (PAPIER a PLAST) a ich interval vývozu v systéme zberu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 557 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Trnavy.

Počet osôb  objem nádoby v litroch  Interval vývozu
1 - 4                      120  1 x 2 týždne 
5 a viac                      240  1x 2 týždne 
  • Pri štvorčlennej domácnosti je možnosť pridelenia 240 l nádoby na zmesový komunálny odpad na základe písomnej žiadosti poplatníka.
  • Vlastníkovi nehnuteľnosti  bude  zberná nádoba dodaná na miesto určené v žiadosti, v rámci územia mesta. Zberná nádoba bude už pri dodaní, ošetrená aktívnym elektronickým čipom a priradená priamo na nehnuteľnosť.

4.4.2022 9:19

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová