Mesto Trnava

Jesenná deratizácia

Za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení odporúča Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave vykonať v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov)
v termíne od 1. októbra do 15. novembra 2019
Deratizáciu vykonajú:
Fyzické a právnické osoby – podnikatelia, ako aj právnické osoby v objektoch určených na podnikanie. Predovšetkým v objektoch školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch, v areáloch živočíšnej výroby, potravinárskej výroby a potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach a v skladoch potravín a požívatín, v skladoch ďalších komodít a skládkach komunálneho odpadu.

Fyzické osoby – občania v pivničných priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým ak v ich blízkosti sú objekty určené na podnikanie uvedené v bode 3.

Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.

Premnoženie živočíšnych škodcov, predovšetkým potkanov, myší a krýs je sezónnym problémom v jarných a jesenných mesiacoch. K zamoreniu dochádza najmä v rámci suterénnych a pivničných priestorov a objektov školských zariadení, zdravotníckych zariadení sociálnych služieb, objektov slúžiacich na podnikanie, bytových a rodinných domov, potravinárskych výrobní  a prevádzok, pri chovoch hospodárskych zvierat vo veľkochovoch i drobnochovoch, na skládkach komunálneho odpadu, v pivničných a suterénnych priestoroch bytových a polyfunkčných domoch. Uvedení škodcovia môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia rôznymi prenosnými chorobami. Aktívnym prístupom k regulácií týchto škodcov a tým k ochrane verejného zdravia je práve vykonávanie pravidelnej deratizácie v stanovenom časovom intervale a prípravkami určenými a schválenými na tento účel. Termín vykonania deratizácie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov v jesenných a jarných mesiacoch. Celoplošný výkon deratizácie má zabezpečiť likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a zabrániť migrácii škodcov z ošetrených objektov do objektov, ktoré neboli ošetrené prípravkami proti škodcom, určenými na tento účel.
 

1.10.2019 8:25

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?